ADS

Ryu Ji Hye Samurai Bride

Model Ryu Ji Hye’s studio photoshoot with a samurai & bridal theme.

Ryu Ji Hye samurai bride

Ryu Ji Hye samurai bride

Ryu Ji Hye samurai bride

Ryu Ji Hye samurai bride

Ryu Ji Hye samurai bride

Ryu Ji Hye samurai bride

Ryu Ji Hye samurai bride

Ryu Ji Hye samurai bride

Credits: Daesang, via Cutekorean

Related Photos
Samurai Girl Cha Sun Hwa
ADS